Aku bezuhlíková úhlová bruska CC 18 LTX BL

Aku bezuhlíková kompaktní bruska CC 18 LTX BL

Velmi dob?e ovladatelny stroj s maximálním komfortem p?i práci pro mnoho aplikací

Elektronická fréza na zdivo MFE 40

FRéZOVáNí BEZ M?STK? V JEDNOM KROKU.

S novou vykonnou frézou na zdivo MFE 40 a za pou?ití diamantovych frézovacích kotou?? m??ete frézovat drá?ky do zdiva jen v jednom kroku. Opadá náro?né vysekávání nebo sekání st?edních p?í?ek. A v kombinaci s na?imi mnohoú?elovymi vysava?i je zaji?těna bezpra?ná práce.

Rychlonabíje?ka ASC 145 DUO

Univerzální duální rychlonabíje?ky: K nabíjení v?ech akumulátorovych ?lánk? Li-Ion a LiHD s posuvnym ulo?ením (12 V-36 V)

 

 

 

 

Patentovaná technologie nabíjení ?AIR COOLED“: chlazení akumulátorovych ?lánk? p?i nabíjení k docílení podstatného sní?ení doby nabíjení

 

 

 

Velmi nízky p?íkon standby

 

 

 

Procesně ?ízeny management nabíjení pro ?etrné nabíjení a maximální po?et nabíjecích cykl?

 

 

 

K dobití v?ech baterií od partnera CAS: www.cordless-alliance-system.co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku ru?ní okru?ní pila na kov MKS 18 LTX 58

Vykonná aku ru?ní kotou?ová pila na kov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykonná aku ru?ní kotou?ová pila na kov s nádobou na zachycení pilin, ur?ená k ?ezání kov? zastudena. Kompatibilní s vodicími li?tami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku bezuhlíková pila ocaska SSE 18 LTX BL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykonná pila ocaska s nízkou hmotností a úhlovou rukojetí z měkké rukojeti pro vysoky pracovní komfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedine?ny motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu p?i ka?dém nasazení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robustní kryt p?evodu z hliníkového tlakového odlitku, oplá?těny pro optimální ovládání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika Vario (V) k práci s po?tem zdvih? p?izp?sobenym ?ezanému materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spína? p?idávání rychlosti s areta?ní funkcí pro trvaly provoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilovy plátek oto?ny o 180o pro pohodlnou práci nad hlavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyměna pilového plátku Metabo Quick bez pou?ití ná?adí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hloubkovy doraz nastavitelny bez pou?ití nástroje pro optimální vyu?ití pilového plátku a mnohostranné vyu?ití, jako nap?. hluboké ?ezy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku nytovací pistole NP 18 LTX BL 5.0

Akumulátorová nytovací pistole pro extrémně rychlé nytování srovnatelné s pneumatickymi za?ízeními

  • Dlouhá ?ivotnost díky bezkartá?ovému motoru a robustní a p?esné p?evodovce
  • 100% kompatibilní se v?emi 18-voltovymi akumulátory Metabo
  • Pr?hledná záchytná nádoba pro snadné vyprazdňování zbytk? nytovacích trn?
  • Rychlá vyměna dr?ák? pro r?zné pr?měry nyt? díky integrovanému nástroji
Novinky Metabo

Metabo vám nabízí inovativní stroje a p?íslu?enství

pro v?echny bě?né aplikace, ale také kompeten?ní vyrobky a systémová ?e?ení pro speciální po?adavky. Vedle kabelového elektrického ná?adí a pneumatickych stroj? nabízí Metabo rozsáhly sortiment akumulátorovych p?ístroj? pro bezkabelové staveni?tě.

Zde najdete v?echny novinky Metabo.

Novy hlavní katalog Metabo

V?echny informace o sortimentu vyrobk? a p?íslu?enství najdete v novém hlavním katalogu Metabo.

S Metabo jste u?inili dobré rozhodnutí. Proto?e je produktivita sou?et bezpe?nosti,
robustnosti a slu?eb, mají pro nás tato kritéria velky vyznam. Krátce ?e?eno: S Metabo jste jednodu?e v?dy v bezpe?í. Informujte se!

Vá? specialista na práci bez kabel?: Metabo partner LiHD.

36 měsíc? All-In Service na v?echny akumulátorové vyrobky.

Se strojem Metabo se rozhodnete pro nejvy??í kvalitu a spolehlivy vykon v inovativním spojení.
Abyste měli ze svého za?ízení dlouho radost, klademe p?ed i po prodeji velky d?raz na co nejlep?í servis.

Specials 2/2020
Specials 2/2020

Zde najdete v?echny Metabo novinky a akce.

PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI METABO
PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI METABO

Va?e svoboda.
Nové PICK+MIX NEOMEZENé MO?NOSTI Metabo p?edstavují bezmeznou volnost kombinování ve t?ídě 18 V.

Záruka XXL – 3letá záruka Metabo
Záruka XXL – 3letá záruka Metabo

Na?e elektrické ná?adí vydr?í velmi dlouho. Proto?e jsou opravy zapot?ebí jen velmi z?ídka, Metabo pro vás p?ipravilo dodate?nou záruku – záruku XXL. Jste-li zaregistrováni, pak bude normální záruka prodlou?ena na 3 roky.

Profesionální systémová ?e?ení pro stavebnictví

Sanace, renovace a modernizace jsou d?le?itymi stavebními úlohami 21. století. Ve stavebnictví tak sr?stají r?zné aplika?ní oblasti a stále více jsou ?ádána profesionální kompletní ?e?ení.

Proto jsme pe?livě naslouchali, a sice po celé Evropě u profesionál? na místě. Nyní je?tě lépe víme, co pot?ebujete: Spolehlivá ?e?ení pro po?etné pracovní oblasti od kompetentního partnera.
M??eme jmenovat vystavbu a sanaci se systémem tzn., s perfektně sladěnym spot?ebním a systémovym p?íslu?enstvím. A to nejlep?í na na?em sortimentu: Témě? v?echno je k dispozici i v akumulátorovém provedení – nebo? jemu pat?í budoucnost a my odhodlaně sledujeme vizi bezkabelového staveni?tě. Metabo je se svymi zku?enostmi a inovacemi akumulátorové technologie bezpe?nym rozhodnutím pro budoucnost.
Kromě toho klademe velky d?raz na maximální ochranu u?ivatele – se zamě?ením na bezpra?né pracovi?tě.

Individuální ?e?ení pro ru?ní kovovyrobu a kovopr?mysl

?My u Metaba víme, ?e stroje ve va?em podniku ka?dy den p?ekra?ují své limity. Proto jsme na?e vyrobky vyvinuly pro tvrdé nasazení v pr?myslu: S vysokou produktivitou, extrémní robustností, dodate?nou bezpe?ností a partnerskou spolehlivostí.

V?dy, kdy? něco plánujete, máte v?dy po ruce silné systémové ?e?ení: vykonné stroje, p?esně p?izp?sobené p?íslu?enství a také slu?by p?izp?sobené va?im pot?ebám. Nebo? konec konc? va?e práce je také na?e práce. Vyzkou?ejte si nás

Novinky – zaregistrujte se!

Exkluzivně se budete v pravidelnych intervalech dozvídat o v?ech novinkách, akcích, veletrzích a mnohém dal?ím. Okam?itě a zcela nekomplikovaně se s va?ím e-mailovou adresou p?ihlaste k odběru novinek Metabo. Tak ji? nap?í?tě nepropásnete ?ádnou novinku od Metabo.

Metabo – Professional power tool solutions

Metabo nabízí inovativní systémová ?e?ení nástroj? a p?íslu?enství i slu?by zamě?ené na budoucnost, které se vyplatí dnes i zítra. Profesionál?m po celém světě nabízíme rozsáhly sortiment se zamě?ením na kompeten?ní oblasti v ru?ní kovovyrobě a kovopr?myslu, ve stavebnictví a renovaci.

樱花动漫网-官网