Akumulatorowa r?czna pilarka tarczowa KS 18 LTX 57, 18 V

Lekka. Por?czna. Maks. 57 mm.

Mocna, lekka akumulatorowa r?czna pilarka tarczowa do ró?nych zastosowań budowlanych.

Szlifierka mimo?rodowa SXE 3150

Noew bezszczotkowe szlifierki mimo?rodowe: lekkie, kompaktowe i mocne.

Wyj?tkowo lekka i p?aska szlifierka mimo?rodowa o symetrycznej konstrukcji umo?liwiaj?cej ?atw? zmian? d?oni i obs?ug? obur?czn?  


Frezarka do renowacji RFEV 19-125 RT, 1900 W

MAKSYMALNA WYDAJNO?? I NIEWIELKI CI??AR.

Do skutecznego usuwania tynku, pozosta?o?ci kleju, mi?kkiego jastrychu i starych pow?ok malarskich ze ?cian, pod?óg i stropów.Strug akumulatorowy 18 V HO 18 LTX 20-82

DO ZASTOSOWA? MOBILNYCH.

Bezstopniowa regulacja g??boko?ci strugania i g??boko?ci wr?gów.

Ochrona ?rodowiska

Jednym z g?ównych celów firmy Metabo Polska jest dbanie o ?rodowisko naturalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satyniarka SE 17-200 RT, 1700 W

Wydajna. Ergonomiczna. ?rednica do 200 mm.

Maksymalna wydajno?? dzi?ki zastosowaniu silnika o mocy 1700 W i wydajnej przek?adni planetarnejNowy katalog g?ówny Metabo

Wszystkie informacje na temat naszej oferty maszyn i osprz?tu mo?na znale?? w nowym katalogu g?ównym Metabo.

Decyzja o wyborze urz?dzeń Metabo zawsze b?dzie w?a?ciwym posuni?ciem. Produktywno?? jest sum? mobilno?ci, bezpieczeństwa, wytrzyma?o?ci i serwisu, dlatego kryteria te maj? dla nas zasadnicze znaczenie. Podsumowuj?c: wybór Metabo to pe?ne bezpieczeństwo.

  Szlifierka do renowacji RSEV 19-125 RT, 1900 W

  Szlifowanie blisko kraw?dzi. Lekka. Ergonomiczna.

  Skuteczne szlifowanie i usuwanie betonu, jastrychu oraz ró?nego rodzaju pow?ok za pomoc? diamentowych ?ciernic garnkowych.  Technologia akumulatorowa LiHD

  Rewolucyjna technologia akumulatorowa – nowe rekordy wydajno?ci.


  Wprowadzaj?c na rynek innowacyjne akumulatory LiHD rozpoczynamy rewolucj? technologiczn?: uda?o si? nam nie tylko wyd?u?y? o 87% mo?liwy czas pracy. Oferuj?c nawet o 67% wi?ksz? wydajno?? jako pierwsi wkraczamy w nowy wymiar wydajno?ci, która dot?d wydawa?a si? nieosi?galna dla akumulatorów. Dzi?ki temu realne staj? si? równie? takie zastosowania, które dotychczas by?y zarezerwowane wy??cznie dla urz?dzeń zasilanych sieciowo.

  Nowy Specials 2/2020 - Rok promocji czas zacz?? !
  Nowy Specials 2/2020 - Rok promocji czas zacz?? !

  WSZYSTKIE PROMOCJE I NOWO?CI W JEDNYM MIEJSCU.

  Metabo PICK+MIX
  Metabo PICK+MIX

   

   

   

   

  Indywidualna swoboda wyboru.

   

   

   

  Nowy konfigurator METABO PICK+MIX zapewnia nieograniczon? swobod? w klasie 18 V.

   

   

   

   

  GWARANCJA XXL – 3-LETNIA GWARANCJA METABO
  GWARANCJA XXL – 3-LETNIA GWARANCJA METABO

  Nasze elektronarz?dzia pracuj? szczególnie d?ugo. Poniewa? rzadko musz? by? naprawiane, Metabo stworzy?o dodatkow? gwarancj? – gwarancj? XXL. Po zarejestrowaniu si? normalna gwarancja ulega przed?u?eniu do 3 lat.

  PROFESJONALNE ROZWI?ZANIA SYSTEMOWE DLA BUDOWNICTWA

  Wykańczanie wn?trz, renowacja i modernizacja to g?ówne zadania budowlane XXI wieku. Sprawia to, ?e ró?ne zakresy zastosowań przeplataj? si? wzajemnie, a profesjonalne rozwi?zania systemowe staj? si? coraz cz??ciej nieodzowne.

  To powód, dla którego uwa?nie s?uchali?my opinii specjalistów pracuj?cych na budowach w ca?ej Europie. Dzi?ki temu teraz jeszcze lepiej wiemy, czego potrzebuje u?ytkownik: niezawodnych rozwi?zań do ró?nych zastosowań od jednego kompetentnego partnera.

  Nazywamy to systemowym budownictwem czyli wykorzystaniem idealnie dopasowanych maszyn i akcesoriów eksploatacyjnych. Doskona?a cecha naszej oferty: prawie wszystkie elektronarz?dzia s? dost?pne w wersjach akumulatorowych - do nich nale?y przysz?o??, a my niestrudzenie d??ymy do realizacji naszej wizji - budowy bez przewodów. Dzi?ki do?wiadczeniom w zakresie technologii akumulatorowej i innowacyjnym rozwi?zaniom akumulatorowym Metabo jest pewnym wyborem na przysz?o??.

  Ponadto szczególn? wag? przyk?adamy do najwy?szego stopnia bezpieczeństwa u?ytkownika – koncentrujemy si? na zapewnieniu bezpy?owego miejsca pracy.

  rozwi?zania do obróbki metali w rzemio?le i przemy?le

  Jako specjali?ci w dziedzinie rzemios?a metalowego i przemys?owej obróbki metalu oraz konserwacji przemys?owej oferujemy kompleksowe spektrum maszyn wyposa?onych w rozwi?zania spe?niaj?ce najwy?sze wymogi w nast?puj?cych zastosowaniach Wiercenie/wkr?canie, Ci?cie/szlifowanie, Pi?owanie.

  Koncentrujemy si? przy tym na obszarach zastosowania takich jak budowa maszyn, stocznie, pozyskiwanie surowców i energii na wodzie (platformy wiertnicze/farmy wiatrowe), rafinerie, energia wiatrowa, budowa pojazdów specjalnych, budowa ruroci?gów i elektrownie.

  NEWSLETTER – ZAREJESTRUJ SI? TERAZ!

  W regularnych odst?pach czasu dowiesz si? wszystkiego na temat nowo?ci, promocji, targów itp. Zamów teraz bez zb?dnych komplikacji newsletter Metabo, podaj?c swój adres e-mail. Dzi?ki temu nigdy nie przeoczysz nowych informacji z Metabo.

  Metabo - Professional power tool solutions

  Metabo oferuje przysz?o?ciowe i innowacyjne rozwi?zania systemowe narz?dzi i osprz?tu wraz z serwisem, korzystne zarówno dzi?, jak i w przysz?o?ci. Profesjonalistom na ca?ym ?wiecie oferujemy kompleksowy asortyment ze szczególnym uwzgl?dnieniem przemys?u i rzemios?a metalowego, bran?y budowlanej i remontowej.


   
  樱花动漫网-官网